Yoseikan Luxembourg

Kontakt

Kontakt

Mehr Informationen über Yoseikan Budo und Dynamic Defense System erhalten Sie unter:

E-Mail: Yoseikan Walfer

Tel.( Yoseikan): +352 33 20 99 oder +352 32 52 11

Tel.(Dynamic Defense System): + 352 33 20 99 oder + 352 22 83 28

Postanschrift

Yoseikan Walfer

Schmit Jang
9, rue de la Montagne
L-7238 Walferdange

Konto

CCP: IBAN LU58 1111 0707 2108 0000

 

©2006 Yoseikan Walfer